ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. BEVEZETÉS

A MyCeppi Kft., továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Az adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek mindenkor elérhetőek a www.myceppi.com/adatvedelem weboldalon. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezt a tájékoztatást bármikor megváltoztassa. Ha bármilyen kérdése van a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk, és kollégánk válaszol.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson és nyilvános adatokon alapulnak. Bizonyos esetekben azonban egy adott adatkör kezelését, tárolását és továbbítását jogszabály teszi kötelezővé.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Adatkezelő adatkezelési elvei összhangban vannak a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (infotörvény)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény a számvitelről (számviteli törvény)
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

2.1 ÜGYFÉLINFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja az adatkezelő üzleti tevékenysége körében végzett termék- és szolgáltatásértékesítés, az erről szóló számla kiállítása, partnernyilvántartás, értékesítés- és fizetésdokumentálás, számviteli kötelezettség teljesítése, partnerekkel való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a számviteli törvény 169. § (2) bek.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A számviteli törvény 169. cikkének (2) bekezdése szerint nyolc év. Kártyás fizetés esetén a bankkártyát és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank kezeli.

Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a K&H Banknak.

Az adattovábbítás jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

2.2 MYCEPPI MOBIL APP

Az adatkezelés célja az alkalmazás előfizetőinek azonosítása, az adatkezelők ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása; Grt. 6. § (5) bekezdése, továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, számviteli törvény 169. § (2) bekezdés.

A kezelt személyes adatok: név, megszólítás, cím, beosztás, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a szerződés megszűnéséig, továbbá a számviteli törvény 169. § (2) bekezdés 2. pontja szerint nyolc év amennyiben előfizetés vásárlása sor kerül.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az érintett nem értesül az adatkezelők ajánlatairól, valamint a szolgáltatást korlátozottan tudja használni.

Direkt marketing - az üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonása és a személyes adatok törlése vagy módosítása a következő címeken kérhető:
e-mailben: info@myceppi.com,
postai úton: a MyCeppi Kft. honlapján közzétett levelezési címén. Meg kell adni azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik a módosítást kérő személy maradéktalan azonosítását.

2.3 MYCEPPI.COM WEBOLDAL SÜTIK (COOKIE) KEZELÉSE

Az adatkezelő az adott munkamenet idejéig helyez el sütit, amely személyes adatokat nem tartalmaz, a felhasználó nyomon követésére nem használja fel.

2.3.1 A KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A MYCEPPI.COM WEBOLDALON

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvassák vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató sütijét használják. A myceppi.com weboldal látogatásakor a Google Analytics cookie-kat kezel egy webanalitikai rendszer működtetése érdekében. További információkért látogasson el a www.google.com/analytics weboldalra a https://www.google.com/intl/hu/policies oldalon.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: MyCeppi Kft.
Székhely: 1085 Budapest, József körút 69.
Telephely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19.
Cégjegyzékszám: 01-09-273768
Cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24067067-2-42
Telefonszám: 36-46 783-811
E-mail: info@myceppi.com